ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι περιβαλλοντικές μελέτες αφορούν στους παρακάτω τομείς:

-   Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων: εκπόνηση Προμελετών και
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, ΑΠΕ, κτίρια γραφείων, εμπορικές αποθήκες, κτλ.

-   Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων: εκπόνηση Μελετών Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

-   Ειδικά θέματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως θόρυβος και αέρια ρύπανση

-   Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

 
Designed by AK design