ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Οι στατικές μελέτες και επιβλέψεις αφορούν:

- Κατασκευές με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Κατασκευές με μεταλλικό σκελετό (κολώνες, ζευκτά, δικτυωτά ή ολόσωμα).

- Επισκευή, ενίσχυση και γενικά αποκατάσταση φερουσών κατασκευών που παρουσιάζουν ρωγμές, εμφανείς βλάβες, αποσυνθέσεις τoιχoπoιϊώv κλπ. τόσο σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και σε κτίρια παλαιά, κατασκευασμένα με λιθοδομές.

- Μετατροπές φέροντα οργανισμού υφισταμένων κτιρίων για προσαρμογή σε νέες χρήσεις.

- Έργα υποδομής, όπως γεωτεχνικά έργα, δεξαμενές, βιολογικούς καθαρισμούς, silos.

Για το σκοπό αυτό απασχολούνται στο γραφείο τέσσερις Πολιτικοί Μηχανικοί και έξι σχεδιαστές σε μόνιμη βάση. Επίσης το γραφείο συνεργάζεται με δύο Πολιτικούς Μηχανικούς για θέματα Γεωτεχνικών Μελετών.

 
Designed by AK design